Gwarancja i serwis

Przejdź do zgłoszenia awarii i otrzymaj pomoc techniczną

 1. VIDIS SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji na produkty marki Defenzo, zakupione i użytkowane na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „Produktem”, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, możliwościami technicznymi oraz w sposób zgodny z instrukcją obsługi i wszystkimi pozostałymi, przekazanymi kupującemu dokumentami technicznymi.
 2. Autoryzowanym Serwisem dla Produktów marki Defenzo jest Serwis VIDIS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, do którego należy zgłosić i dostarczyć Produkt objęty niniejszą gwarancją. Wszelkie naprawy Produktów przeprowadzane są w siedzibie Autoryzowanego Serwisu.
 3. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek własny, zwany dalej „Kupującym”. Uprawnionym z tytułu gwarancji nie jest podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek komercyjny, w tym w szczególności w celu jego dalszej odsprzedaży.
 4. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Gwaranta o wystąpieniu wady, jednak nie później niż w terminie 2 dni od daty jej wykrycia. W razie niedopełnienia powyższych obowiązków, Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji.
 5. Wszystkie produkty marki Defenzo zakupione i użytkowane na terytorium Unii Europejskiej objęte są gwarancją door-to-door.
 6. Gwarancja udzielana jest na okres ustalony przez Gwaranta indywidualnie dla każdego Produktu. Szczegółowe informacje dotyczące okresu gwarancji na Produkty zawarte są w kartach Produktów, dostępnych na stronie defenzo.pl
 7. Gwarancja obejmuje jedynie ukryte wady fizyczne, powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 8. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
  1. uszkodzenia mechaniczne niebędące następstwem procesu produkcyjnego, w tym w szczególności powstałe podczas transportu i przeładunku,
  2. uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu, niedbałością Kupującego lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  3. uszkodzenia powstałe w wyniku działań lub zaniechań Kupującego lub osób trzecich,
  4. zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  5. błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
  6. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu,
  7. uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych i montażowych,
  8. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji Produktu, w szczególności poprzez zastosowanie niewłaściwych środków czyszczących lub konserwujących,
  9. uszkodzenia powstałe w wyniku zużycia elementów podlegających naturalnemu zużyciu,
  10. uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia Produktu do nieuziemionego gniazda zasilającego) i siły wyższej (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, korozja),
 9. Gwarancja nie obejmuje opakowania Produktu, części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.
 10. Gwarancja nie obejmuje wykonywanych przez Autoryzowany Serwis czynności takich jak: konfiguracja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, okresowy przegląd. Wymienione usługi są wykonywane odpłatnie.
 11. Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku, gdy stwierdzono:
  1. dokonanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, technicznych, technologicznych lub montażowych w Produkcie,
  2. naruszenie konstrukcji Produktu w wyniku działania lub zaniechania Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej,
  3. dokonanie jakichkolwiek przeróbek, poprawek i innych modyfikacji w Produkcie,
  4. dokonanie napraw przez inne podmioty/osoby niż Gwarant,
  5. dokonanie dostrojenia lub naprawy Produktu przez osoby nieuprawnione,
  6. naruszenie plomb gwarancyjnych,
  7. niekompletność Produktu,
  8. zmianę, usunięcie lub zatarcie numerów seryjnych Produktu, wskutek czego stały się nieczytelne.
 12. Wady Produktu zostaną usunięte przez Autoryzowany Serwis w terminie ustalonym z Kupującym, nie dłuższym jednak niż 14 dni, liczonych od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
 13. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych lub wykonania nietypowej naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu usunięcia wady przez Autoryzowany Serwis; czas ten jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
 14. W okresie obowiązywania gwarancji, Gwarant zobowiązuje się w pierwszej kolejności do usunięcia wady Produktu poprzez jego naprawę. Jeśli naprawa Produktu jest niemożliwa o przeprowadzenia, Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na wolny od wad (nowy lub inny o porównywalnych, ale nie gorszych parametrach w przypadku braku dostępności Produktu) lub zwrotu zapłaconej ceny w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu.
 15. Okres gwarancji na Produkt ulega przedłużeniu o czas naprawy i jest on liczony od dnia doręczenia Produktu do Autoryzowanego Serwisu do dnia doręczenia go Kupującemu po naprawie. W przypadku wymiany Produktu na nowy lub inny, wolny od wad, gwarancja biegnie na nowo w stosunku do całego wymienionego Produktu i jest liczona od dnia doręczenia go Kupującemu. W przypadku wymiany części Produktu, gwarancja biegnie na nowo wyłącznie w stosunku do tej wymienionej części Produktu i jest liczona od dnia doręczenia naprawionego Produktu Kupującemu.
 16. Akcesoria dołączane do Produktów objęte są taką samą Gwarancją jak Produkt. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych akcesoriów oraz wad wynikających z naturalnego zużycia.
 17. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu produktu zastępczego na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 18. Realizacja uprawnień gwarancyjnych dokonywana jest na podstawie przedłożenia dowodu zakupu Produktu i zaakceptowania przez Kupującego w formularzu zgłaszania awarii warunków zawartych w niniejszej Gwarancji.
 19. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę Produktu za pomocą formularza zgłaszania awarii.
 20. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia, Gwarant podejmie próbę zdalnego rozwiązania problemu, a następnie - w przypadku konieczności odesłania Produktu do Autoryzowanego Serwisu - przekaże Kupującemu instrukcje przygotowania Produktu do wysyłki do Autoryzowanego Serwisu i zleci odbiór przesyłki w firmie spedycyjnej
 21. W celu usprawnienia procesu doręczenia Autoryzowanemu Serwisowi wadliwego Produktu, Kupujący zobowiązany jest oznaczyć przesyłkę numerem RMA, nadanym Kupującemu przez Autoryzowany Serwis po zgłoszeniu reklamacji.
 22. Za prawidłowy demontaż, opakowanie i zabezpieczenie Produktu na czas transportu do Autoryzowanego Serwisu odpowiada Kupujący. Gwarant nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów demontażu oraz zakupu materiałów, umożliwiających właściwe zabezpieczenie Produktu.
 23. Odpowiedzialność za organizację transportu związanego z obsługą zgłoszenia reklamacyjnego na Produkt objęty gwarancją, tj. obejmującego przesłanie przez Kupującego Produktu z miejsca jego użytkowania do Autoryzowanego Serwisu, a także zwrot Produktu po zakończeniu procesu reklamacyjnego do miejsca wskazanego przez Kupującego, ponosi Gwarant.
 24. Koszty transportu związane z obsługą zgłoszenia reklamacyjnego na Produkt objęty gwarancją, tj. koszt transportu Produktu z miejsca jego użytkowania do Autoryzowanego Serwisu oraz zwrot Produktu Kupującemu po zakończeniu procesu reklamacyjnego do miejsca wskazanego przez Kupującego, ponosi Gwarant.
 25. Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w przypadku, gdy po dokonaniu ekspertyzy w Autoryzowanym Serwisie Produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie będzie objęte gwarancją.
 26. Wadliwy Produkt, który decyzją Autoryzowanego Serwisu został wymieniony na nowy lub inny egzemplarz, staje się własnością Gwaranta (dotyczy to również wadliwych, wymienionych podzespołów i akcesoriów).
 27. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową. Kupującemu przysługują z mocy prawa środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Zgłoszenie awarii

Krok 1

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgłoszenie pod adres: serwis@vidis.pl. Im więcej informacji podasz w zgłoszeniu, tym szybciej będziemy mogli je przetworzyć i powrócić z odpowiednim rozwiązaniem.

Szczególnie pomocne może okazać się załączenie zdjęcia lub filmu, prezentującego występujący problemem.

Sprawdź, co powinno zawierać zgłoszenie gwarancyjne

Krok 2

Poczekaj na kontakt

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Serwis, wraz z nadanym numerem RMA oraz instrukcją dalszego postępowania.

Jeśli zdalne rozwiązanie problemu okaże się niemożliwe do wykonania, zostaniesz poproszony o przygotowanie produktu do wysyłki do Serwisu.

Wszystkie produkty marki ViSHAPE objęte są gwarancją door-to-door.

Uwaga! Serwis przyjmuje tylko przesyłki zarejestrowane i oznaczone numerem RMA. Nieoznaczenie przesyłki numerem RMA może spowodować odmowę przyjęcia jej przez Serwis lub opóźnić obsługę zgłoszenia.

Krok 3

Otrzymaj sprawny produkt

Nasz Serwis zweryfikuje zgłoszenie, a następnie dokona naprawy lub wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

Co powinno znajdować się w zgłoszeniu awarii:

 1. Nazwa urządzenia.
 2. Numer seryjny urządzenia.
 3. Data zakupu.
 4. Dokładny opis awarii.
 5. Dokładny adres, spod którego będzie odbierany reklamowany produkt.
 6. Numer telefonu.
 7. Dodatkowe informacje - dokumentacja zdjęciowa, itp.
serwis@vidis.pl

Serwis VIDIS SA

ul. Logistyczna 4,
55-040 Bielany Wrocławskie

tel: +48 71 33 880 20

email: serwis@vidis.pl

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00