Defenzo - ładowarki do aut elektrycznych - Gwarancja i serwis

Gwarancja

Przejdź do formularza gwarancyjnego i otrzymaj pomoc techniczną

 1. VIDIS SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji na urządzenia marki Defenzo, zakupione na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „Produktem”.
 2. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek własny, działający w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy – Kodeksy cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), zwany dalej „Kupującym”.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.
 4. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany Produktu na wolny od wad. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia naprawy lub wymiany Produktu, Gwarant zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 6. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
  • wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku, w tym uszkodzenia,
  • uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu, niedbałością Kupującego lub stosowaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  • zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
  • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia Produktu do nieuziemionego gniazda zasilającego itp.) i siły wyższej (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, korozja itp.).
 7. Gwarancja nie obejmuje opakowania Produktu, części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.
 8. Gwarancja nie obejmuje wykonywanych przez Autoryzowany Serwis czynności takich jak: konfiguracja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, okresowy przegląd. Wymienione usługi są wykonywane odpłatnie.
 9. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku, gdy stwierdzono:
  • dokonanie dostrojenia lub naprawy Produktu przez osoby nieuprawnione,
  • naruszenie plomb gwarancyjnych,
  • niekompletność Produktu,
  • zmianę, usunięcie lub zatarcie numerów seryjnych Produktu wskutek czego stały się nieczytelne,
  • jakiekolwiek modyfikacje Produktu.
 10. Wady Produktu zostaną usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym z Kupującym, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od doręczenia Gwarantowi Produktu.
 11. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych lub wykonania nietypowej naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu usunięcia wady, nie dłużej jednak niż 60 dni.
 12. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zastępczego urządzenia na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 13. Realizacja uprawnień gwarancyjnych dokonywana jest na podstawie przedłożenia dowodu zakupu Produktu.
 14. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.defenzo.pl
 15. W celu doręczenia Gwarantowi wadliwego Produktu Kupujący zobowiązany jest oznaczyć przesyłkę numerem RMA nadanym Kupującemu przez Gwaranta po zgłoszeniu reklamacji.
 16. Odpowiedzialność za koszty transportu i organizację odbioru Produktu od Kupującego ponosi Gwarant.
 17. Za prawidłowy demontaż, opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący.
 18. Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami procedury reklamacyjnej, w przypadku, gdy Produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
 19. Wymieniony wadliwy Produkt lub jego część stają się własnością Gwaranta.
 20. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Gwarantem a Kupującym z tytułu udzielonej gwarancji będzie rozpatrywał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Gwaranta.
 21. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Formularz gwarancyjny

Krok 1

Wypełnij formularz

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Prosimy o szczegółowe opisanie problemu, co pozwoli nam szybciej zaproponować odpowiednie rozwiązanie.

Szczególnie pomocne będą dla nas zdjęcia lub film prezentujący problemem.

Krok 2

Poczekaj na kontakt

Nasze produkty objęte są gwarancją door-to-door. Po wypełnieniu formularza otrzymasz mailowe potwierdzenie rejestracji zgłoszenia z numerem RMA oraz instrukcjami dalszego postępowania.

Uwaga! Serwis przyjmuje tylko przesyłki zarejestrowane i oznaczone numerem RMA. Brak oznaczenia przesyłki numerem RMA może spowodować odmowę przyjęcia przez serwis lub opóźnić realizację zgłoszenia.

Krok 3

Otrzymaj sprawne urządzenie

Serwis rozpatrzy zgłoszenie i w uzasadnionych przypadkachnaprawi lub wymienisprzęt na nowy.

Formularz zgłoszenia awarii

Proszę wybrać nazwę urządzenia.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wybrać datę zakupu.
Proszę wpisać opis awarii.

adres, spod którego będzie odbierany reklamowany produkt:

Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.
Adresy email nie jest jednakowy.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.
Proszę wypełnić to pole.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka VIDIS SA z siedzibą przy ul. Logistycznej 4, 55-040 Bielany Wrocławskie.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.

 5. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

 7. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Proszę zaznaczyć to pole.

Serwis VIDIS SA

ul. Logistyczna 4,
55-040 Bielany Wrocławskie

tel: +48 71 33 880 20

email: serwis@vidis.pl

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00